Augu pats – auginu kitą

Projektas orientuotas į vaikų ir jaunimo kūrybingumo, asmeninių, socialinių ir kultūrinių kompetencijų ugdymą, ypač akcentuojant gebėjimą efektyviai bendrauti su skirtingų kultūrų ir socialinių grupių atstovais.

Kiekvienoje dalyvaujančioje įstaigoje visų pirma buvo atliekamas mokinių nuostatų į skirtingas kultūrines ir socialines grupes tyrimas, ieškoma pasikartojančių temų, sunkumus keliančių sričių. Priklausomai nuo tyrimo rezultatų, kiekvienai įstaigai parenkami tinkamiausi darbo metodai. Mokymų metu mokytojai ir jaunimo lyderiai susipažino su Engiamųjų teatro metodais ir jų suteikiamomis galimybėmis dirbti su įsisenėjusiomis diskriminuojančiomis nuostatomis. Buvo parengti ir pristatyti diskusiniai Forumo teatro etiudai įstaigų bendruomenėms aktualiomis temomis.

Projekto pabaigoje kartu su kiekviena įstaiga buvo parengta poveikio analizė, projekto rezultatų vertinimas bei rekomendacijos. Parengtas ir bendras gerosios patirties leidinys, apibendrinantis projekto metu išmoktas pamokas. 

Projektas "Augu pats - auginu kitą" yra orientuotas į vaikų ir jaunimo kūrybiškumo, asmeninių, socialinių ir kultūrinių kompetencijų ugdymą, ypatingai akcentuojant mokinių gebėjimą efektyviai bendrauti su skirtingų kultūrų ir socialinių grupių atstovais. Projekto partneriai - mokyklos  ir vaikų socialinės globos namai - pasirinkti neatsitiktinai. Ugdymo institucijos yra sumažinti visuomenės modeliai, kurie patiria tas pačias transformacijas kaip ir Valstybė apskritai. Vienas didžiųjų pokyčių - aktyvi globalizacija ir vis didesnės multikultūriškumo apraiškos. Ugdymo institucijos yra tos organizacijos, kurios turi mokėti lanksčiai reaguoti į kultūrinius pokyčius, nes jų paskirtis ugdyti sėkmingą bendruomenės narį, aktyvų kultūros kūrėją, o ne pasyvų vartotoją. Todėl projekto tikslinė grupė yra aiškiai apibrėžta - tai yra  ugdymo institucijų, kurios dalyvauja projekte, bendruomenių lyderiai: didžiąją dalį sudarys aktyvūs mokiniai, prie kurių prisidės motyvuotas keisti ir keistis personalas ir savivaldos atstovai. Taip pat bus įtrauktos klasės,  mokinių tėvai ir visa mokyklų bendruomenė, tiesiogiai susidurianti su įvairiomis kliūtimis ir aktualiomis šiandienos problemomis (patyčios, netorencija, smurtavimas, socialinė atskirtis ir kt.). Globos namų auklėtiniai yra ypač socialiai ir kultūriškai pažeidžiama grupė, todėl, tikimasi, jiems projektas bus ypač naudingas.

"Menų ir mokymo namai" jau 10 metų dirba su jaunimu ir padeda jiems augti, tobulėti ir keisti aplinkybes, kurios daro juos nelaimingus. Tuo tikslu bendradarbiauja su 147 Lietuvos mokyklomis, ieško, pritraukia ir adaptuoja pasaulyje pripažintą inovatyvią metodiką ir padeda ją įsisavinti. Projektas "Augu pats - auginu kitą" ne tik atspindi įstaigos įdirbį, bet ir įneša naujovių į jaunimo edukacijos sampratą, ypač orientuojantis į kultūrinių kompetencijų ugdymą. Šiuo projektu bus siekiama panaudojant pasaulyje pripažintus ir patrauklius jaunimui A. Boalio Engiamųjų teatro metodus, įgalinti jaunimą veikti, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus bei nuostatas, tuo pačiu pasipraktikuoti saugaus elgesio modelius, kurie bus išmokti nedidelėje mokyklos multikultūrinėje bendruomenėje ir sėkmingai galimi perkelti į Valstybės gyvenimą.
Engiamųjų teatras yra metodikų rinkinys, kuris skirtas visapusiškai ugdyti asmenį ir auginti jo asmenines, socialines ir kultūrines kompetencijas.  Interaktyvi metodika patraukli jaunimui ir vaikams tuo, kad randa kelią į kiekvieno jų širdį, padeda nugalėti gynybinius barjerus ir skatina žengti iš komforto zonos į naujovių išbandymo ir pritaikymo zoną. Metodikos, tokios kaip "Vaizdinių teatras", "Laikraščių teatras", "Forumo teatras" ir kt.,  maksimaliai priartina vaikus ir jaunimą prie šiuolaikinių aktualijų ir leidžia jiems saugiai, be vidinių draudimų ir barjerų perklausti ir įsisąmoninti savo nuostatas kontraversiškų situacijų atžvilgiu.

Multikultūrinėje visuomenėje didžiausias iššūkis - gebėti prisitaikyti prie skirtingų socialinių ir kultūrinių grupių žmonių. Engiamųjų teatras savo įgalinančiais permąstyti, vertinti ir veikti metodais yra tinkama priemonė ugdyti jaunus žmones visuomenei, skatinti jų kūrybiškumą ir pilietiškumą, moko kaip netapti engėjais ir aukomis įvairiose gyvenimiškose situacijose.

Prieš atvykstant į ugdymo institucijas bus atliekama mokinių nuostatų į skirtingas kultūrines ir socialines grupes anketinė analizė bei ieškoma probleminių sričių. Pagal analizės duomenis bus pritaikomi darbo su dalyviais metodai. Bus parengiama speciali mokymų programa, į kurią bus įtraukiami labiausiai konkrečiai socialinei grupei tinkantys Engiamųjų teatro metodai.  Mokymuose dalyvaus  4 šalies mokyklų ir 1 globos namų bendruomenių  lyderiai.  Mokymuose „Menų ir mokymo namų“  lektorių pagalba jie įsisavins Engiamųjų teatro metodus ir parengs diskusinius Forumo teatro spektaklius savo mokyklos bendruomenei aktualiomis jiems temomis. Projekto apibendrinimui ir įvertinimui bus parengtas gerosios patirties leidinys ir 2 straipsniai virtualioje spaudoje, kurie padės paskleisti  informaciją apie projektą, tokiu būdu projekto rezultatai  pasieks plačiąją šalies visuomenę .

Nuolatos bus skelbiama informacija apie vykdomas veiklas įstaigos ir mokyklų interneto svetainėse, facebook puslapiuose. Ši informacija pasieks dar apie 2000 skaitytojų.

Susitikimai su institucijų bendruomenių nariais vyks seminarų-praktinių mokymų forma - visose mokyklose vyks po du seminarus, kurių metu bus ne teoriškai pristatomi, o praktiškai išbandomi Engiamųjų teatro metodai, kurie yra lengvai adaptuojami bet kurioje edukacinėje aplinkoje: pamokoje, konferencijoje, mokyklos savivaldos posėdyje, t.t. Per pirmą seminarą bus išgrynintos problemos, rengiamos kūrybinės dirbtuvės probleminėse klasėse (mokiniams, tėvams, mokytojams), ieškoma efektyviausių sprendimo būdų. Per antrą seminarą atrinkti aktyvūs pirmojo seminaro dalyviai kurs Forumo teatro pasirodymą, kuris bus pristatytas mokyklos (ar globos namų) ir platesnei bendruomenei. Į spektaklį bus pakviestas žinomas menininkas, kuris dalyvaus diskusijoje. 

Po seminarų kiekvienai ugdymo įstaigai bus rengiama poveikio analizė bei rezultatų vertinimas. Šio etapo metu bus lyginamas pirminis poreikis bei problemos su darbo seminarų metu rezultatais bei formuluojamos tolesnės rekomendacijos.

Remėjai