Forumas ir veiksmas jaunimui

Šio modulio tikslas yra pritaikyti „Theatre of the Oppressed“ (TO) metodus neformalioje aplinkoje, kur susitinka jauni žmonės iš skirtingų aplinkų, kiekvienas atsinešantis savo asmeninius patyrimus, nuostatas, kultūrinės aplinkos suformuotą matymą bei jaučiasi nedrąsiai, nežinodami, kur pateko, kaip elgtis, bendrauti, kas naujoje aplinkoje saugu, ką galima apie save rodyti, o ko – ne. 

Puikiai pritaikoma stovyklose, būreliuose, vietos ir tarptautiniuose projektuose. 

Šis veiklos modulis yra skirtas darbui su jaunimo grupėmis neformalioje aplinkoje, pvz., stovyklose, įvairiuose renginiuose, šventėse ir pan. 

Šie užsiėmimai visų pirma padeda susipažinti, antra – skatina ir kuria tokią aplinką, kuri būtų saugi visiems dalyvaujantiems, kur pagrindinė vertybė ir siekiamybė būtų pagarba vienas kitam ir kitokiai nuomonei, kur visi galėtų jaustis laisvai būdami tokie, kokie yra, nebijotų išsakyti savo nuomonę sudėtingais klausimais, apginti tą, kuriam reikia pagalbos ir netoleruotų smurto bei socialinės neteisybės. Šioje atmosferoje atsiranda galimybė tyrinėti save ir supančią aplinką dar giliau, mokytis bendrauti, bendradarbiauti, empatiškai patirti supančius žmones, spręsti konfliktus ir stiprinti pasitikėjimą savimi. 

Socialinių ir emocinių sunkumų tyrimas. Anketinis  tyrimas apima tiek socialinių ir emocinių sunkumų įvertinimą, tiek ir kitas temas, kurios svarbios kolektyvo tarpe. Tyrime rekomenduojame dalyvauti apie 100-200 bendruomenės narių. Pagrindinės vertinamos sritys: nuostatos į pažeidžiamas grupes, tolerancija ir gebėjimas priimti; patiriama emocinė atmosfera mokykloje/darbovietėje/kolektyve (emocinio saugumo jausmas, patyčių/priespaudos patyrimas, kt.), vertybinės nuostatos,  mokymosi/darbo motyvacija bei sunkumai ir jų subjektyviai suvokiamos priežastys, įvairioms asmeninėms savybėms suteikiama svarba, prioritetai šiame gyvenimo etape, stebimi bendravimo ypatumai artimoje aplinkoje, patiriami sunkumai mokykloje/darbovietėje, visuomenėje, šeimose, lūkesčiai bei asmeninė atsakomybė už trokštamus pokyčius.

Tyrimas padeda toliau tikslingai nukreipti veiklas ir dirbti su svarbiausiomis problemomis. Kadangi anketinis tyrimas yra anoniminis, tai dažnu atveju respondentų atsakymai būna atviri ir nuoširdūs, o tolesnėje užsiėmimų eigoje, visi  veiksmai būna sukoncentruoti į aktualiausių problemų sprendimus.  

Tai yra atskira užsiėmimų dalis, ją stengiamės naudoti visada, kai ruošiamės Forumo teatro etiudui. Šis pratimas „pažadina“ dalyvių jausmus ir priverčia giliau susimąstyti apie turimas nuostatas ir įsitikinimus, o taip pat padeda mokytis aiškiai ir raiškiai išsakyti savo nuomonę, nenuvertinant kito – visos nuomonės atliekant šį pratimą yra svarbios ir vertos pagarbos. Tačiau tai nereiškia, kad išgirdus kitaip mąstančių argumentus, negalima jos pakeisti – tai ne pralaimėjimas, o lankstumas, padedantis augti ir tobulėti. 

Ant grindų sudedami lapeliai: „visiškai sutinku“, „sutinku“, „galbūt sutinku“, „galbūt nesutinku“, „nesutinku“, „visiškai nesutinku“ (nebūtinai jie turi būti tokie – kiekvienas vedėjas gali turėti savo variantus). Dalyviams skaitomi įvairūs – dažnai labai provokuojantys – teiginiai. Išklausę teiginį, jie turi atsistoti prie to lapelio, kuris labiausiai atspindi jų reakciją į perskaitytą teiginį. Visiems pasirinkus savo vietą, vedėjas prieina prie pasirinktų žmonių ir prašo jų pasakyti, kodėl jie taip galvoja. Auksinė žaidimo taisyklė – kiekvienas atsakymas turi prasidėti žodžiais „aš manau“, siekiant atkreipti dėmesį, kad nėra universaliai teisingų ar neteisingų nuomonių. Kiti dalyviai turi pagarbiai išklausyti kalbančiojo, net jei jam visiškai nepritaria – negalima nutraukti, ginčytis, tildyti. Tokiu būdu yra galimybė pagaliau išgirsti tuos žmones ar tas nuomones, kurias būtume linkę iš karto atmesti, į jas net nesigilindami. Šis pratimas padeda pamatyti grupės nuostatas apskritai, jos tolerancijos lygį, diskriminacijos apraiškas ir tai tampa svarbiu pagrindu vėliau kuriant Forumo teatro etiudus. Kartu įtraukiami teiginiai ne tik apie vertybes, bet ir apie situacijos matymą, siekiant susidaryti vaizdą apie tai, kaip ta pati bendruomenė mato savo aplinką – neretai ir patiems bendruomenės nariams svarbu pamatyti, kaip skirtingai jie vertina tuos pačius dalykus.  

Vertybių išsiaiškinimas visų pirma susijęs su socialinėmis kompetencijomis – gebėjimu aiškiai ir argumentuotai reikšti savo nuomonę ir pagarbiai, nepertraukiant klausyti oponento. Gilesniame lygmenyje tai susiję ir su emocinių kompetencijų ugdymu – neretai mes nesame pajėgūs išklausyti kitokios nuomonės, mus užvaldo stiprūs jausmai, noras nutraukti, nugalėti pašnekovą. Tačiau šitas pratimas priverčia mokytis išbūti ne tik su nepriimtina kito žmogaus nuomone, bet ir su savo sunkiais jausmais, juos atlaikyti ir perdirbti. Psichologinio atsparumo prasme, tai yra galimybė mokytis drąsiai reikšti save ir savo vertybines nuostatas, jas aiškiai iškomunikuoti, išlikti dialoge ir santykyje su kitais, nepaisant skirtingumų. 

Užsiėmimai trunka nuo 4 valandų iki 2 pilnų dienų. Laikas derinamas iš anksto pagal keliamus tikslus bei galimybes.

Šis modulis gali būti taikomas labai įvairiuose jaunimo susibūrimuose. Jis yra pritaikytas dirbti su žmonėmis, kurie vienas kito nepažįsta arba pažįsta tik paviršutiniškai, tad daug dėmesio skiriama susipažinimui, jaukios, bendradarbiaujančios atmosferos sukūrimui, emocinio saugumo užtikrinimui. Jei yra galimybė, prieš užsiėmimus yra atliekama anoniminė anketinė apklausa, kuri padeda vedantiesiems įsivertinti, su kokiomis nuostatomis ir lūkesčiais dalyviai susirinko į veiklas ir tikslingai joms pasiruošti. 

Užsiėmimų metu naudojami Theatre of the Oppressed (TO) sistemos žaidimai ir pratimai, specialiai pritaikyti tuo metu kylantiems poreikiams – susipažinti, atsipalaiduoti, susikaupti, mokytis bendradarbiauti, atpažinti ir reikšti emocijas ar kt. Vertybių išsiaiškinimo pratimas visada yra labai svarbus posūkio taškas, padedantis pereiti nuo paviršutiniškų pokalbių prie gilesnių, jo metu vedantieji siekia sukurti tokią atmosferą, kad kiekvienas dalyvis jaustųsi drąsiai reikšdamas savo mintis – šią atmosferą visų dalyvių pagalbą stengiamasi išlaikyti visų likusių veiklų metu. Vaizdinių teatras padeda dalyviams pereiti nuo žodžių prie kūno kalbos ir visuminio patyrimo, o kartu tai – įžanga į laukiantį nuotykį – Forumo teatro vaidinimus. 

Užsiėmimuose dalyvaujantys vaikai ar jaunimas susipažįsta su Forumo teatro metodu – demokratiškiausia teatro forma – kad mokytųsi reikšti mintis, pastebėtų socialines problemas ir tuos, kurie nuo jų kenčia, stiprintų empatijos gebėjimą, konfliktų sprendimo įgūdžius ir vis drąsiau jaustųsi būdami savimi. Kaip taikomas šis metodas neformaliojo ugdymo veikloje, priklauso nuo užsakovų poreikių ir išsikeltų tikslų. Pasirinkus trumpesnę užsiėmimų trukmę, daugiausia dėmesio skiriama pačių dalyvių emocinei savijautai, saviraiškai, bendradarbiavimui, komandos sudarymui. Jei užsiėmimas trunka ilgiau, pvz., kelias dienas, per tą laiką dalyviai gali parengti Forumo teatro etiudą, kuris pabaigoje bus parodytas platesnei publikai, kviečiant ją diskutuoti aktualiomis temomis (pvz., pakviečiama bendruomenė vietovės, kurioje vyksta stovykla arba dalyvių tėvai, mokytojai, draugai ar kt.). Tokiu atveju tai tampa įspūdingu visų veiklų uždarymo renginiu.  

Svarbu pažymėti, kad šios veiklos yra itin smagios ir įtraukiančios, tad puikiai tinka ir įvairioms išvykoms, kūrybinėms dirbtuvėms, stovykloms ir pan. Šalia konkrečių užsibrėžtų priemonių ir tikslų yra kalbama apie lengesnes ir sudėtingas asmenines socialines kasdienes problemas ir ieškoma įvairių būdų joms spręsti.

Apibendrinimas – užsakovui parengiama refleksija apie mokymus bei rekomendacijos tolesniam įgytų įgūdžių taikymui.

Preliminarus užsiėmimo planas:

  • Ratas – susipažinimas, savijauta, lūkesčiai
  • Grupės taisyklių kūrimas
  • Pratimai ir žaidimai (pasirengimui, energijos, susikaupimo, atsipalaidavimo)
  • Vertybių išsiaiškinimas aktualiomis temomis
  • Atviras pokalbis rate „Išdrįskime būti laimingi“
  • Vaizdinių teatras
  • Darbas mažose grupelėse
  • Vaidybinių Forumo teatro situacijų kūrimas grupelėse, jų pristatymas didžiajai grupei, diskusijos, sprendimų paieška
  • Refleksija rate – įspūdžiai apie užsiėmimą, įžvalgos, savijauta

Paslaugos užsakymas

1. Užsakant paslaugą užpildoma anketa apie užsakovą

2. Pagal tai paruošiama anoniminė anketa internetinei kolektyvo apklausai.

3. Aptariamos techninės sąlygos (patalpos, priemonės, maitinimas, grupių suskirstymas)

4. Parengiamas veiklų grafikas ir užsiėmimų eiga

„Forumo teatras tai veidrodis, į kurį įėjus galima pakeisti savo atvaizdą“.
A. Boalis