Forumas ir veiksmas mokykloms

Šiomis veiklomis siekiama gerinti ugdymo įstaigų mikroklimatą, dirbant su ją sudarančiomis ląstelėmis – klasėmis. Neretai vienoje klasėje esantys moksleiviai jau būna kartu praleidę nemažai laiko, bet vienas kito gerai nepažįsta, nežino, ką jų draugai galvoja ar kaip jaučiasi. Tai sudaro visas prielaidas klestėti patyčioms ir diskriminacijai –  visada lengviau atstumti ar pažeminti tą, į kurį dėl nežinojimo suprojektuoji daug neigiamų savybių. Tad šie užsiėmimai skirti empatijos ugdymui, savęs ir kito pažinimui, mokymuisi pagarbiai reikšti nuomonę ir ją išklausyti, kartu, kaip grupei, įsivardinti didžiausias socialines problemas savo aplinkoje ir ieškoti būdų joms spręsti, išbandant įvairius sprendimo būdus praktiškai.

Veiklos modulis yra skirtas mokyklų bendruomenėms, rekomenduojame darbui klasėse

Mokymai lyderiams – mokytojams, ugdymo specialistams ir jaunimo lyderiams (aktyvūs moksleiviai). Dalyviai apmokomi „Theatre of the opressed“ – metodų sistema“ (TO)  bazinių įgūdžių, kuriuos vėliau gali taikyti tęstiniame darbe su klasėmis, kuriose kyla probleminių situacijų.

MMN specialistų pagalba - šios metodikos specialistai kviečiami dirbti  tiesiogiai su klasėmis – prevenciškai arba jau vykstant įvairioms sudėtingoms socialinėms situacijoms (patyčioms, diskriminacijai, smurtui ir pan.), kurie praveda užsiėmimus aktualiomis temomis klasėse ir kartu ieško problemų sprendimo būdų.

Patirti ir įsisąmoninti:

 • DIALOGAS – bendravimo pagrindas
 • TOLERANCIJA kitokiam, nei aš
 • PAGARBA įvairioms grupėms – bet kurio amžiaus, lyties, orientacijos...
 • DISKRIMINACIJA, SMURTAS IR PATYČIOS – atgyvena
 • EMPATIJA – geriausias įrankis suprasti tiek kitą, tiek ir save

Socialinių ir emocinių sunkumų tyrimas. Anketinis  tyrimas apima tiek socialinių ir emocinių sunkumų įvertinimą, tiek ir kitas temas, kurios svarbios kolektyvo tarpe. Tyrime rekomenduojame dalyvauti apie 100-200 bendruomenės narių. Pagrindinės vertinamos sritys: nuostatos į pažeidžiamas grupes, tolerancija ir gebėjimas priimti; patiriama emocinė atmosfera mokykloje/darbovietėje/kolektyve (emocinio saugumo jausmas, patyčių/priespaudos patyrimas, kt.), vertybinės nuostatos,  mokymosi/darbo motyvacija bei sunkumai ir jų subjektyviai suvokiamos priežastys, įvairioms asmeninėms savybėms suteikiama svarba, prioritetai šiame gyvenimo etape, stebimi bendravimo ypatumai artimoje aplinkoje, patiriami sunkumai mokykloje/darbovietėje, visuomenėje, šeimose, lūkesčiai bei asmeninė atsakomybė už trokštamus pokyčius.

Tyrimas padeda toliau tikslingai nukreipti veiklas ir dirbti su svarbiausiomis problemomis. Kadangi anketinis tyrimas yra anoniminis, tai dažnu atveju respondentų atsakymai būna atviri ir nuoširdūs, o tolesnėje užsiėmimų eigoje, visi  veiksmai būna sukoncentruoti į aktualiausių problemų sprendimus.  

Tai yra atskira užsiėmimų dalis, ją stengiamės naudoti visada, kai ruošiamės Forumo teatro etiudui. Šis pratimas „pažadina“ dalyvių jausmus ir priverčia giliau susimąstyti apie turimas nuostatas ir įsitikinimus, o taip pat padeda mokytis aiškiai ir raiškiai išsakyti savo nuomonę, nenuvertinant kito – visos nuomonės atliekant šį pratimą yra svarbios ir vertos pagarbos. Tačiau tai nereiškia, kad išgirdus kitaip mąstančių argumentus, negalima jos pakeisti – tai ne pralaimėjimas, o lankstumas, padedantis augti ir tobulėti. 

Ant grindų sudedami lapeliai: „visiškai sutinku“, „sutinku“, „galbūt sutinku“, „galbūt nesutinku“, „nesutinku“, „visiškai nesutinku“ (nebūtinai jie turi būti tokie – kiekvienas vedėjas gali turėti savo variantus). Dalyviams skaitomi įvairūs – dažnai labai provokuojantys – teiginiai. Išklausę teiginį, jie turi atsistoti prie to lapelio, kuris labiausiai atspindi jų reakciją į perskaitytą teiginį. Visiems pasirinkus savo vietą, vedėjas prieina prie pasirinktų žmonių ir prašo jų pasakyti, kodėl jie taip galvoja. Auksinė žaidimo taisyklė – kiekvienas atsakymas turi prasidėti žodžiais „aš manau“, siekiant atkreipti dėmesį, kad nėra universaliai teisingų ar neteisingų nuomonių. Kiti dalyviai turi pagarbiai išklausyti kalbančiojo, net jei jam visiškai nepritaria – negalima nutraukti, ginčytis, tildyti. Tokiu būdu yra galimybė pagaliau išgirsti tuos žmones ar tas nuomones, kurias būtume linkę iš karto atmesti, į jas net nesigilindami. Šis pratimas padeda pamatyti grupės nuostatas apskritai, jos tolerancijos lygį, diskriminacijos apraiškas ir tai tampa svarbiu pagrindu vėliau kuriant Forumo teatro etiudus. Kartu įtraukiami teiginiai ne tik apie vertybes, bet ir apie situacijos matymą, siekiant susidaryti vaizdą apie tai, kaip ta pati bendruomenė mato savo aplinką – neretai ir patiems bendruomenės nariams svarbu pamatyti, kaip skirtingai jie vertina tuos pačius dalykus (pvz.,  patyčių paplitimą mokykloje). 

Galimi teiginiai vertybių išsiaiškinimui: 

 • Elgesio problemų turintys vaikai yra tiesiog blogi
 • Noriu, kad homoseksualūs žmonės turėtų teisę tuoktis
 • Nekenčiu valkatų -  jie gadina miesto vaizdą
 • Mano mokykloje patyčių nėra.

Teiginių gali būti gerokai daugiau, paprastai šis pratimas labai skatina pereiti prie rimtų temų, pasiruošti Forumo teatro kūrimui svarbiomis temomis. 

Vertybių išsiaiškinimas visų pirma susijęs su socialinėmis kompetencijomis – gebėjimu aiškiai ir argumentuotai reikšti savo nuomonę ir pagarbiai, nepertraukiant klausyti oponento. Gilesniame lygmenyje tai susiję ir su emocinių kompetencijų ugdymu – neretai mes nesame pajėgūs išklausyti kitokios nuomonės, mus užvaldo stiprūs jausmai, noras nutraukti, nugalėti pašnekovą. Tačiau šitas pratimas priverčia mokytis išbūti ne tik su nepriimtina kito žmogaus nuomone, bet ir su savo sunkiais jausmais, juos atlaikyti ir perdirbti. Psichologinio atsparumo prasme, tai yra galimybė mokytis drąsiai reikšti save ir savo vertybines nuostatas, jas aiškiai iškomunikuoti, išlikti dialoge ir santykyje su kitais, nepaisant skirtingumų. 

Užsiėmimai trunka nuo 4 valandų iki 2 pilnų dienų. Laikas derinamas iš anksto pagal keliamus tikslus bei galimybes.

Šis modulis gali būti pritaikomas:

 1. Suburti komandai ar jai stiprinti.
 2. Gerinti psichologinį klimatą mokymo  įstaigoje ar klasėje.
 3. Mokytojų/mokinių/tėvų komunikavimui pagerinti.
 4. Savivertės kėlimui
 5. Švietimui apie žmogaus teises, pagarbą ir toleranciją.
 6. Bendruomenei stiprinti.

Visų pirma yra atliekamas nuotolinis anoniminis anketinis tyrimas, juo siekiama įsivertinti mokyklos arba klasės, su kuria bus dirbama, mikroklimatą, dominuojančias problemas bei stipriąsias puses – tokia informacija leidžia tikslingiau pasiruošti būsimoms veikloms.

Forumo teatro lektoriai gali būti kviečiami dirbti su konkrečia klase ir netgi su konkrečia problema (ne su konkrečia situacija, bet su tema, kuri tuo metu aktuali, pvz., patyčios, smurtas, diskriminacija ir kt.). Užsiėmimų metu taikomi Theatre of the Oppressed (TO) žaidimai ir pratimai, padedantys sukurti tinkamą atmosferą ir pasiruošti veikloms, Vertybių išsiaiškinimas, kur mokomasi atvirai kalbėti, reikšti savo nuomonę neįžeidžiant kitų, pagarbiai išklausyti kitokios nuomonės – jau vien šitas pratimas ir jo nuoseklus taikymas vėliau, iškilus nesusikalbėjimui, gali stipriai pakeisti vyraujančią atmosferą klasėje. Vėliau dalyviai kviečiami išbandyti Vaizdinių teatrą ir Forumo teatrą. Vaizdinių teatras padeda mums labiau įsisąmoninti, ką mes komunikuojame kitiems savo kūnu, o ne tik žodžiais. Forumo teatras – tai socialinis teatras, kurio metu į sceną perkeliame savo kasdienio socialinio gyvenimo sunkumus, mokomės juos pastebėti, įsivardinti, atpažinti, kokią poziciją paprastai tokiais atvejais užimame gyvenime – ar patys tampame neteisybės aukomis, ar dažniau skriaudžiame kitus, o gal apsimetame, kad nematome, kas vyksta aplink mus, kol patys tiesiogiai nenukenčiame? Forumo teatras padeda įsijausti į visų situacijos dalyvių patyrimus, jausmus, skatina empatiją tiems, kurie kenčia nuo smurto, patyčių ar diskriminacijos ir ugdo drąsą užsistoti tuos, kurie yra skriaudžiami, užuot likus nuošalyje.

Šiuose užsiėmimuose visada kviečiame dalyvauti ir mokytojus ar bent jau klasės auklėtojus ar kuratorius – jiems tai yra taip pat puiki galimybė giliau ir įvairiapusiškiau pažinti vaikus, pamatyti, kas slepiasi už tam tikro elgesio, skatina ne kovoti, o bendradarbiauti su vaikais. Be to, išmokę metodų ir žaidimų, mokytojai gali juos ir toliau taikyti tęstiniame darbe klasės valandėlių metu, prevenciškai ar iškilus problemoms.

Taip pat yra galimybė Forumo teatro lektoriams dirbti ne su atskiromis klasėmis, o su mokytojais bei ugdymo specialistais ir jaunimo lyderiais (aktyviais, įsitraukiančiais moksleiviais), kurie yra apmokomi aukščiau minėtų metodų ir gali bet kada vėliau juos savarankiškai taikyti mokykloje. Tokie mokymai taip pat vyksta per patyrimą – dalyviai išbando visus žaidimus, pratimus, kuria Forumo teatro etiudus. Esant poreikiui ir galimybėms, po tokių mokymų dalyviai kartu su lektoriais gali pristatyti savo sukurtą etiudą apie mokyklai aktualias problemas likusiai mokyklos bendruomenei viešo renginio metu – taip mokyklos bendruomenė irgi bus paskatinta pastebėti egzistuojančias problemas ir aktyviau į jas reaguoti bei susipažins su pačiu metodu – jei mokytojai ir jaunimo lyderiai norės pritaikyti jį klasės valandėlių ar kitų užsiėmimų metu, moksleiviai jau žinos, ko gali tikėtis. O kadangi Forumo teatras retai palieka žiūrovus abejingus, galima tikėtis, kad lauks šių užsiėmimų su nekantrumu.

Esant poreikiui, po darbo su klasėmis ar mokymų, organizatoriai gali parengti grįžtamąjį ryšį apie pastebėtus procesus bei rekomendacijas tolesniam darbui taikant išmoktus metodus.

Svarbu pažymėti, kad šios veiklos yra itin smagios ir įtraukiančios, tad puikiai tinka ir įvairioms išvykoms, kūrybinėms dirbtuvėms, stovykloms ir pan. Šalia konkrečių užsibrėžtų priemonių ir tikslų yra kalbama apie lengesnes ir sudėtingas asmenines socialines kasdienes problemas ir ieškoma įvairių būdų joms spręsti.

Apibendrinimas – užsakovui parengiama refleksija apie mokymus bei rekomendacijos tolesniam įgytų įgūdžių taikymui.

Preliminarus užsiėmimo planas:

 • Ratas – susipažinimas, savijauta, lūkesčiai
 • Grupės taisyklių kūrimas
 • Pratimai ir žaidimai (pasirengimui, energijos, susikaupimo, atsipalaidavimo)
 • Vertybių išsiaiškinimas aktualiomis temomis
 • Atviras pokalbis rate „Išdrįskime būti laimingi“
 • Vaizdinių teatras
 • Darbas mažose grupelėse
 • Vaidybinių Forumo teatro situacijų kūrimas grupelėse, jų pristatymas didžiajai grupei, diskusijos, sprendimų paieška
 • Refleksija rate – įspūdžiai apie užsiėmimą, įžvalgos, savijauta

Paslaugos užsakymas

1. Užsakant paslaugą užpildoma anketa apie užsakovą

2. Pagal tai paruošiama anoniminė anketa internetinei kolektyvo apklausai.

3. Aptariamos techninės sąlygos (patalpos, priemonės, maitinimas, grupių suskirstymas)

4. Parengiamas veiklų grafikas ir užsiėmimų eiga

„Forumo teatras tai veidrodis, į kurį įėjus galima pakeisti savo atvaizdą“.
A. Boalis