Forumas ir veiksmas šeimoms

Šiomis veiklomis siekiama gerinti vidinę komunikaciją šeimoje, padėti susikalbėti skirtingų kartų atstovams, ieškoti dialogo, lygiavertiškumo, pagarbos vieni kitiems.

Užsiėmimai gali būti skirti darbui su jau žinomomis šeimose patiriamomis problemomis arba siekiant šeimos vidinį gyvenimą paversti labiau dinamišku, smagiu, kūrybingu, skatinančiu bendravimą, atvirumą ir nuolatinį pagarbų dialogą. Modulis gali būti taikomas kaip prevencija ar intervencija jau atsiradus probleminiam bendravimui šeimose. 

Šis veiklos modulis yra skirtas pačioms šeimoms bei organizacijoms ar kitiems klientams, kurie dirba su įvairiomis šeimomis. Rekomenduojamas dalyvių skaičius – 15-25, jauniausias amžius – 7 metai.

Padėti šeimoms:

 • Vidinė komunikacija šeimoje – empatija 
 • Dialogas, lygiavertiškumas, pagarba
 • Dinamika, smagumas, atvirumas

Socialinių ir emocinių sunkumų tyrimas. Anketinis  tyrimas apima tiek socialinių ir emocinių sunkumų įvertinimą, tiek ir kitas temas, kurios svarbios kolektyvo tarpe. Tyrime rekomenduojame dalyvauti apie 100-200 bendruomenės narių. Pagrindinės vertinamos sritys: nuostatos į pažeidžiamas grupes, tolerancija ir gebėjimas priimti; patiriama emocinė atmosfera mokykloje/darbovietėje/kolektyve (emocinio saugumo jausmas, patyčių/priespaudos patyrimas, kt.), vertybinės nuostatos,  mokymosi/darbo motyvacija bei sunkumai ir jų subjektyviai suvokiamos priežastys, įvairioms asmeninėms savybėms suteikiama svarba, prioritetai šiame gyvenimo etape, stebimi bendravimo ypatumai artimoje aplinkoje, patiriami sunkumai mokykloje/darbovietėje, visuomenėje, šeimose, lūkesčiai bei asmeninė atsakomybė už trokštamus pokyčius.

Tyrimas padeda toliau tikslingai nukreipti veiklas ir dirbti su svarbiausiomis problemomis. Kadangi anketinis tyrimas yra anoniminis, tai dažnu atveju respondentų atsakymai būna atviri ir nuoširdūs, o tolesnėje užsiėmimų eigoje, visi  veiksmai būna sukoncentruoti į aktualiausių problemų sprendimus.  

Tai yra atskira užsiėmimų dalis, ją stengiamės naudoti visada, kai ruošiamės Forumo teatro etiudui. Šis pratimas „pažadina“ dalyvių jausmus ir priverčia giliau susimąstyti apie turimas nuostatas ir įsitikinimus, o taip pat padeda mokytis aiškiai ir raiškiai išsakyti savo nuomonę, nenuvertinant kito – visos nuomonės atliekant šį pratimą yra svarbios ir vertos pagarbos. Tačiau tai nereiškia, kad išgirdus kitaip mąstančių argumentus, negalima jos pakeisti – tai ne pralaimėjimas, o lankstumas, padedantis augti ir tobulėti. 

Ant grindų sudedami lapeliai: „visiškai sutinku“, „sutinku“, „galbūt sutinku“, „galbūt nesutinku“, „nesutinku“, „visiškai nesutinku“ (nebūtinai jie turi būti tokie – kiekvienas vedėjas gali turėti savo variantus). Dalyviams skaitomi įvairūs – dažnai labai provokuojantys – teiginiai. Išklausę teiginį, jie turi atsistoti prie to lapelio, kuris labiausiai atspindi jų reakciją į perskaitytą teiginį. Visiems pasirinkus savo vietą, vedėjas prieina prie pasirinktų žmonių ir prašo jų pasakyti, kodėl jie taip galvoja. Auksinė žaidimo taisyklė – kiekvienas atsakymas turi prasidėti žodžiais „aš manau“, siekiant atkreipti dėmesį, kad nėra universaliai teisingų ar neteisingų nuomonių. Kiti dalyviai turi pagarbiai išklausyti kalbančiojo, net jei jam visiškai nepritaria – negalima nutraukti, ginčytis, tildyti. Tokiu būdu yra galimybė pagaliau išgirsti tuos žmones ar tas nuomones, kurias būtume linkę iš karto atmesti, į jas net nesigilindami. Šis pratimas padeda pamatyti grupės nuostatas apskritai, jos tolerancijos lygį, diskriminacijos apraiškas ir tai tampa svarbiu pagrindu vėliau kuriant Forumo teatro etiudus. Kartu įtraukiami teiginiai ne tik apie vertybes, bet ir apie situacijos matymą, siekiant susidaryti vaizdą apie tai, kaip ta pati bendruomenė mato savo aplinką – neretai ir patiems bendruomenės nariams svarbu pamatyti, kaip skirtingai jie vertina tuos pačius dalykus.  

Vertybių išsiaiškinimas visų pirma susijęs su socialinėmis kompetencijomis – gebėjimu aiškiai ir argumentuotai reikšti savo nuomonę ir pagarbiai, nepertraukiant klausyti oponento. Gilesniame lygmenyje tai susiję ir su emocinių kompetencijų ugdymu – neretai mes nesame pajėgūs išklausyti kitokios nuomonės, mus užvaldo stiprūs jausmai, noras nutraukti, nugalėti pašnekovą. Tačiau šitas pratimas priverčia mokytis išbūti ne tik su nepriimtina kito žmogaus nuomone, bet ir su savo sunkiais jausmais, juos atlaikyti ir perdirbti. Psichologinio atsparumo prasme, tai yra galimybė mokytis drąsiai reikšti save ir savo vertybines nuostatas, jas aiškiai iškomunikuoti, išlikti dialoge ir santykyje su kitais, nepaisant skirtingumų. 

Užsiėmimai trunka nuo 4 valandų iki 2 pilnų dienų. Laikas derinamas iš anksto pagal keliamus tikslus bei galimybes.

Šis modulis gali būti pritaikomas: 

 1. Geriau pažinti save ir kitus.
 2. Šeimos narių komunikavimui pagerinti. 
 3. Savivertės kėlimui
 4. Švietimui apie žmogaus teises, pagarbą ir toleranciją. 
 5. Atvirumo ir empatijos skatinimui
 6. Kūrybiškumo lavinimui
 7. Konkrečių problemų sprendimų ieškojimui. 

Komentarai ir paaiškinimai

Dalyvauti užsiėmimuose kviečiamos visos šeimos, visi – tėčiai, mamos, įtėviai/patėviai ir įmotės/pamotės, močiutės, seneliai, sesės, broliai ar kiti kartu gyvenantys asmenys, kurie kiekvieną dieną turi bandyti susikalbėti, susitarti, mokytis kalbėti ne monologais, o dialogais, ieškoti konstruktyvių ir pagarbių būdų išsakyti savo nuomonę bei poreikius ir mokytis girdėti kitą – nepriklausomai nuo jo/jos amžiaus ar kitų savybių. 

Neretai tėvai skundžiasi, kad vaikai jų neklauso, vaikai irgi sako, kad tėvai jų negirdi, nors neretai abi pusės visai norėtų užmegzti geresnį santykį, tik nežino, kaip. Šie užsiėmimai visų pirma ir skirti mokytis pagarbiai kalbėti ir klausytis, pamatyti situaciją iš kito žmogaus perspektyvos, atpažinti, kokie elgesio modeliai yra smurtiniai ir kaip elgtis tokiose situacijose, kaip likę šeimos nariai gali konstruktyviai reaguoti į kylančias sudėtingas situacijas tarp šeimos narių ir jas sustabdyti ar pakreipti kita linkme. 

Šiuo tikslu, esant galimybei, prieš pradedant veiklas, organizuojamas anoniminis anketinis tyrimas, kurio metu būsimų dalyvių prašoma atsakyti į tam tikrus klausimus ar pasidalinti jiems aktualiomis situacijomis ir klausimais – tai padės lektoriams tikslingai pasiruošti susitikimui su dalyviais ir pritaikyti pratimus ir veiklas, kurios būtų naudingiausios. 

Pats užsiėmimas susideda iš pokalbių, diskusijų, refleksijų, žaidimų ir teatro priemonių pritaikymo. Užsiėmimui gali būti iš anksto pasirenkama konkreti tema arba tiesiog dirbama siekiant gerinti dalyvaujančių šeimų vidinę komunikaciją. Visi dalyviai užsiėmime yra lygūs – nepaisant jų amžiaus, lyties ar kitų savybių, visi turi teisę išsakyti savo nuomonę ir būti pagarbiai išklausyti. To mokomasi Vertybių išsiaiškinimo dalyje, kuri kuria lygiaverčio bendravimo tarp dalyvių atmosferą (ko kartais pritrūksta šeimose), moko pagarbiai reikšti nuomonę, diskutuoti neįžeidžiant bei įveda į nusimatytas užsiėmimo temas. Žaidimai ir pratimai turi įvairius tikslus – susipažinti, atsipalaiduoti; kai reikia – susikaupti, mokytis bendradarbiauti, atpažinti ir reikšti savo jausmus ir kt. Vaizdinių teatras padeda pamatyti ir suprasti, kad bendraujame ne tik žodžiais – verbalinis bendravimas yra tik nedidelė visos komunikacijos dalis! Tiek tėvai, tiek vaikai, tiek kiti šeimos nariai šio Vaizdinių teatro dėka gali labiau įsisąmoninti, ką dar išreiškia savo kūnu ir kaip galbūt kiti dėl to jaučiasi, nors žodžiais galbūt sako visai ką kita. Galiausiai pereiname prie Forumo teatro dalies. Jos metu dalyviai turi galimybę pasidalinti savo pačių ar matytomis istorijos apie bendravimą šeimoje ir mažose grupelėse sukurti Forumo teatro etiudus apie šias ar panašias situacijas (savas situacijas gali būti kiek per sunku vaidinti visiems matant, tad galima tiesiog atskleisti norimą temą pasirenkant kitas aplinkybes). O tada jau vaidinimai pristatomi visai grupei ir vyksta pagrindinis veiksmas – visi aktyviai įsitraukia į diskusijas, įvardina matomas problemas, bando suprasti, kaip jaučiasi istorijoje dalyvaujantys asmenys (empatija – svarbi Forumo teatro dalis!), o galiausiai – patys siūlo įvairius būdus situacijoms spręsti ir netgi išbando juos scenoje. Užsiėmimų pabaigoje visada vyksta refleksija, siekiama susieti patirtį užsiėmime su kasdieniu gyvenimu, o taip pat aptariama, kaip įgytus įgūdžius bus galima taikyti šeimos gyvenime ateityje. Mūsų patirtis rodo, kad kai šeimos, susidūrusios su sunkiomis situacijomis, išmoksta nuo jų atsitraukti ir pasakyti „na, gerai, pasidarome Forumo teatrą apie tai“ – problemų gerokai sumažėja! 

Pagal poreikį ir esant ilgesniam užsiėmimų laikui, pridedami ir keli Troškimų vaivorykštės metodo elementai, kurie padeda geriau suprasti, kokios vidinės jėgos mus kankina diena iš dienos, kelia stresą ir sunkias emocijas, kurias kai kada išliejame ant kitų arba būname taip pavargę nuo savo vidinių kovų, kad nebeturime jėgų aiškiai matyti, kas vyksta mūsų išoriniame gyvenime. 

Apibendrinimas - užsakovui parengiama refleksija apie įvykusius mokymus bei rekomendacijos tolesniam įgytų įgūdžių taikymui.

Preliminarus užsiėmimo planas:

 • Ratas – susipažinimas, savijauta, lūkesčiai
 • Grupės taisyklių kūrimas
 • Pratimai ir žaidimai (pasirengimui, energijos, susikaupimo, atsipalaidavimo)
 • Vertybių išsiaiškinimas aktualiomis temomis
 • Atviras pokalbis rate „Išdrįskime būti laimingi“
 • Vaizdinių teatras
 • Darbas mažose grupelėse
 • Vaidybinių Forumo teatro situacijų kūrimas grupelėse, jų pristatymas didžiajai grupei, diskusijos, sprendimų paieška
 • Refleksija rate – įspūdžiai apie užsiėmimą, įžvalgos, savijauta

Paslaugos užsakymas

1. Užsakant paslaugą užpildoma anketa apie užsakovą

2. Pagal tai paruošiama anoniminė anketa internetinei apklausai (siekiant sukurti individualų užsėmimų planą);

3. Aptariamos techninės sąlygos (patalpos, priemonės, maitinimas, grupių suskirstymas)

4. Parengiamas veiklų grafikas ir užsiėmimų eiga

„Forumo teatras tai veidrodis, į kurį įėjus galima pakeisti savo atvaizdą“.
A. Boalis