Forumas ir veiksmas suaugusiems/verslams

Šio modulio tikslas yra pasiekti suaugusių žmonių kategoriją, mat neretai tokiuose interaktyviuose užsiėmimuose dalyvauja daugiau vaikai ir paaugliai bei jų ugdytojai, o suaugę žmonės „lieka už borto“. Mes norime parodyti, kad šie užsiėmimai skirti visiems ir gali atnešti daug smagumo ir prasmės pojūčio, yra puikus būdas suburti stiprią ir bendradarbiaujančią komandą, mokančią pagarbiai bendrauti ir kartu siekti užsibrėžtų tikslų. 

Taikant darbo kolektyvuose, tai puikus įrankis formuoti stipresnį darbuotojų tarpusavio ryšį, kartu ieškoti, kas gali padėti geriau jaustis darbe ir būti labiau motyvuotiems, didina toleranciją ir pagarbą kitiems, padeda dirbti su komandos narių savivertės kėlimu, taip pat atkreipia dėmesį į bendrą organizacijos atmosferą – atsižvelgimą į žmogaus teises, pagarbaus požiūrio formavimą ir kt. 

Šio modulio tikslas yra pasiekti suaugusių žmonių kategoriją, mat neretai tokiuose interaktyviuose užsiėmimuose dalyvauja daugiau vaikai ir paaugliai bei jų ugdytojai, o suaugę žmonės „lieka už borto“. Mes norime parodyti, kad šie užsiėmimai skirti visiems ir gali atnešti daug smagumo ir prasmės pojūčio, yra puikus būdas suburti stiprią ir bendradarbiaujančią komandą, mokančią pagarbiai bendrauti ir kartu siekti užsibrėžtų tikslų. 

Taikant darbo kolektyvuose, tai puikus įrankis formuoti stipresnį darbuotojų tarpusavio ryšį, kartu ieškoti, kas gali padėti geriau jaustis darbe ir būti labiau motyvuotiems, didina toleranciją ir pagarbą kitiems, padeda dirbti su komandos narių savivertės kėlimu, taip pat atkreipia dėmesį į bendrą organizacijos atmosferą – atsižvelgimą į žmogaus teises, pagarbaus požiūrio formavimą ir kt. 

Socialinių ir emocinių sunkumų tyrimas. Anketinis  tyrimas apima tiek socialinių ir emocinių sunkumų įvertinimą, tiek ir kitas temas, kurios svarbios kolektyvo tarpe. Tyrime rekomenduojame dalyvauti apie 100-200 bendruomenės narių. Pagrindinės vertinamos sritys: nuostatos į pažeidžiamas grupes, tolerancija ir gebėjimas priimti; patiriama emocinė atmosfera mokykloje/darbovietėje/kolektyve (emocinio saugumo jausmas, patyčių/priespaudos patyrimas, kt.), vertybinės nuostatos,  mokymosi/darbo motyvacija bei sunkumai ir jų subjektyviai suvokiamos priežastys, įvairioms asmeninėms savybėms suteikiama svarba, prioritetai šiame gyvenimo etape, stebimi bendravimo ypatumai artimoje aplinkoje, patiriami sunkumai mokykloje/darbovietėje, visuomenėje, šeimose, lūkesčiai bei asmeninė atsakomybė už trokštamus pokyčius.

Tyrimas padeda toliau tikslingai nukreipti veiklas ir dirbti su svarbiausiomis problemomis. Kadangi anketinis tyrimas yra anoniminis, tai dažnu atveju respondentų atsakymai būna atviri ir nuoširdūs, o tolesnėje užsiėmimų eigoje, visi  veiksmai būna sukoncentruoti į aktualiausių problemų sprendimus.  

Tai yra atskira užsiėmimų dalis, ją stengiamės naudoti visada, kai ruošiamės Forumo teatro etiudui. Šis pratimas „pažadina“ dalyvių jausmus ir priverčia giliau susimąstyti apie turimas nuostatas ir įsitikinimus, o taip pat padeda mokytis aiškiai ir raiškiai išsakyti savo nuomonę, nenuvertinant kito – visos nuomonės atliekant šį pratimą yra svarbios ir vertos pagarbos. Tačiau tai nereiškia, kad išgirdus kitaip mąstančių argumentus, negalima jos pakeisti – tai ne pralaimėjimas, o lankstumas, padedantis augti ir tobulėti. 

Ant grindų sudedami lapeliai: „visiškai sutinku“, „sutinku“, „galbūt sutinku“, „galbūt nesutinku“, „nesutinku“, „visiškai nesutinku“ (nebūtinai jie turi būti tokie – kiekvienas vedėjas gali turėti savo variantus). Dalyviams skaitomi įvairūs – dažnai labai provokuojantys – teiginiai. Išklausę teiginį, jie turi atsistoti prie to lapelio, kuris labiausiai atspindi jų reakciją į perskaitytą teiginį. Visiems pasirinkus savo vietą, vedėjas prieina prie pasirinktų žmonių ir prašo jų pasakyti, kodėl jie taip galvoja. Auksinė žaidimo taisyklė – kiekvienas atsakymas turi prasidėti žodžiais „aš manau“, siekiant atkreipti dėmesį, kad nėra universaliai teisingų ar neteisingų nuomonių. Kiti dalyviai turi pagarbiai išklausyti kalbančiojo, net jei jam visiškai nepritaria – negalima nutraukti, ginčytis, tildyti. Tokiu būdu yra galimybė pagaliau išgirsti tuos žmones ar tas nuomones, kurias būtume linkę iš karto atmesti, į jas net nesigilindami. Šis pratimas padeda pamatyti grupės nuostatas apskritai, jos tolerancijos lygį, diskriminacijos apraiškas ir tai tampa svarbiu pagrindu vėliau kuriant Forumo teatro etiudus. Kartu įtraukiami teiginiai ne tik apie vertybes, bet ir apie situacijos matymą, siekiant susidaryti vaizdą apie tai, kaip ta pati bendruomenė mato savo aplinką – neretai ir patiems bendruomenės nariams svarbu pamatyti, kaip skirtingai jie vertina tuos pačius dalykus.  

Vertybių išsiaiškinimas visų pirma susijęs su socialinėmis kompetencijomis – gebėjimu aiškiai ir argumentuotai reikšti savo nuomonę ir pagarbiai, nepertraukiant klausyti oponento. Gilesniame lygmenyje tai susiję ir su emocinių kompetencijų ugdymu – neretai mes nesame pajėgūs išklausyti kitokios nuomonės, mus užvaldo stiprūs jausmai, noras nutraukti, nugalėti pašnekovą. Tačiau šitas pratimas priverčia mokytis išbūti ne tik su nepriimtina kito žmogaus nuomone, bet ir su savo sunkiais jausmais, juos atlaikyti ir perdirbti. Psichologinio atsparumo prasme, tai yra galimybė mokytis drąsiai reikšti save ir savo vertybines nuostatas, jas aiškiai iškomunikuoti, išlikti dialoge ir santykyje su kitais, nepaisant skirtingumų. 

Užsiėmimai gali trukti nuo 4 valandų iki 2 pilnų dienų. Laikas derinamas iš anksto pagal keliamus tikslus bei galimybes.

Šis modulis gali būti pritaikomas įvairiose suaugusių žmonių grupėse: 

 1. Suburti komandai ar jai stiprinti. 
 2. Gerinti psichologinį klimatą darbovietėje ar mokymo  įstaigoje, bendruomenėje ir pan.
 3. Vadovų ir darbuotojų komunikavimui pagerinti. 
 4. Darbuotojų savivertės kėlimui
 5. Švietimui apie žmogaus teises, pagarbą ir toleranciją. 
 6. Įmonės ekonominiam augimui stiprinti.

Komentarai ir paaiškinimai:

Tikslai keliami priklausomai nuo dalyvių ir jų poreikių. Pvz., jei tai yra darbo kolektyvas, galima orientuotis į geresnį savęs ir kitų pažinimą, norą bendradarbiauti, empatijos ir paramos vienas kitam skatinimą, gebėjimą pagarbiai ir atvirai diskutuoti, siekiant rasti geriausius sprendimus kilus problemoms. 

Svarbu pažymėti, kad šios veiklos yra itin smagios ir įtraukiančios, tad puikiai tinka ir įvairioms išvykoms, kūrybinėms dirbtuvėms ir pan. Šalia konkrečių užsibrėžtų priemonių ir tikslų yra kalbama apie lengesnes ir sudėtingas asmenines socialines kasdienes problemas ir ieškoma įvairių būdų joms spręsti. 

Apibendrinimas – užsakovui parengiama refleksija apie įvykusius mokymus bei rekomendacijos tolesniam įgytų įgūdžių taikymui.

Preliminarus užsiėmimo planas:

 • Ratas – susipažinimas, savijauta, lūkesčiai
 • Grupės taisyklių kūrimas
 • Pratimai ir žaidimai (pasirengimui, energijos, susikaupimo, atsipalaidavimo)
 • Vertybių išsiaiškinimas aktualiomis temomis
 • Atviras pokalbis rate „Išdrįskime būti laimingi“
 • Vaizdinių teatras
 • Darbas mažose grupelėse
 • Vaidybinių Forumo teatro situacijų kūrimas grupelėse, jų pristatymas didžiajai grupei, diskusijos, sprendimų paieška
 • Refleksija rate – įspūdžiai apie užsiėmimą, įžvalgos, savijauta

Paslaugos užsakymas

 1. Užsakant paslaugą užpildoma anketa apie užsakovą

2. Pagal tai paruošiama anoniniminė anketa internetinei kolektyvo apklausai.

3. Aptariamos techninės sąlygos (patalpos, priemonės, maitinimas, grupių suskirstymas)

4. Parengiamas veiklų grafikas ir užsiėmimų eiga

„Forumo teatras tai veidrodis, į kurį įėjus galima pakeisti savo atvaizdą“.
A. Boalis