Forumas ir veiksmas nuotoliu

Šis veiklos modulis yra skirtas visiems tiems, kurie nenori arba negali – dėl pačių įvairiausių priežasčių – dalyvauti „gyvuose“ užsiėmimuose, tačiau nori patirti Forumo teatro teikiamą patirtį. Tai gali būti klasės, verslo ir kiti kolektyvai, šeimos ir kt. 

Siekiamybės:

 • Ugdyti empatiją
 • Skatinti bendruomeniškumą
 • Mokytis kūrybingai spręst konfliktus
 • Gerinti socialinius įgūdžius
 • Stiprinti pasitikėjimą savimi

Kuo platesniam žmonių ratui suteikti galimybę patirti, kaip veikia Forumo teatro metodas ir kokių pokyčių jis gali atnešti gyvenime

Socialinių ir emocinių sunkumų tyrimas.

Anketinis tyrimas apima tiek socialinių ir emocinių sunkumų įvertinimą, tiek ir kitas temas, kurios svarbios kolektyvo tarpe. Tyrime rekomenduojame dalyvauti apie 100-200 bendruomenės narių. Pagrindinės vertinamos sritys: nuostatos į pažeidžiamas grupes, tolerancija ir gebėjimas priimti; patiriama emocinė atmosfera mokykloje/darbovietėje/kolektyve (emocinio saugumo jausmas, patyčių/priespaudos patyrimas, kt.), vertybinės nuostatos,  mokymosi/darbo motyvacija bei sunkumai ir jų subjektyviai suvokiamos priežastys, įvairioms asmeninėms savybėms suteikiama svarba, prioritetai šiame gyvenimo etape, stebimi bendravimo ypatumai artimoje aplinkoje, patiriami sunkumai mokykloje/darbovietėje, visuomenėje, šeimose, lūkesčiai bei asmeninė atsakomybė už trokštamus pokyčius.

Tyrimas padeda toliau tikslingai nukreipti veiklas ir dirbti su svarbiausiomis problemomis. Kadangi anketinis tyrimas yra anoniminis, tai dažnu atveju respondentų atsakymai būna atviri ir nuoširdūs, o tolesnėje užsiėmimų eigoje, visi  veiksmai būna sukoncentruoti į aktualiausių problemų sprendimus.

Tai yra atskira užsiėmimų dalis, ją stengiamės naudoti visada, kai ruošiamės Forumo teatro etiudui. Šis pratimas „pažadina“ dalyvių jausmus ir priverčia giliau susimąstyti apie turimas nuostatas ir įsitikinimus, o taip pat padeda mokytis aiškiai ir raiškiai išsakyti savo nuomonę, nenuvertinant kito – visos nuomonės atliekant šį pratimą yra svarbios ir vertos pagarbos. Tačiau tai nereiškia, kad išgirdus kitaip mąstančių argumentus, negalima jos pakeisti – tai ne pralaimėjimas, o lankstumas, padedantis augti ir tobulėti. 

Ant grindų sudedami lapeliai: „visiškai sutinku“, „sutinku“, „galbūt sutinku“, „galbūt nesutinku“, „nesutinku“, „visiškai nesutinku“ (nebūtinai jie turi būti tokie – kiekvienas vedėjas gali turėti savo variantus). Dalyviams skaitomi įvairūs – dažnai labai provokuojantys – teiginiai. Išklausę teiginį, jie turi atsistoti prie to lapelio, kuris labiausiai atspindi jų reakciją į perskaitytą teiginį. Visiems pasirinkus savo vietą, vedėjas prieina prie pasirinktų žmonių ir prašo jų pasakyti, kodėl jie taip galvoja. Auksinė žaidimo taisyklė – kiekvienas atsakymas turi prasidėti žodžiais „aš manau“, siekiant atkreipti dėmesį, kad nėra universaliai teisingų ar neteisingų nuomonių. Kiti dalyviai turi pagarbiai išklausyti kalbančiojo, net jei jam visiškai nepritaria – negalima nutraukti, ginčytis, tildyti. Tokiu būdu yra galimybė pagaliau išgirsti tuos žmones ar tas nuomones, kurias būtume linkę iš karto atmesti, į jas net nesigilindami. Šis pratimas padeda pamatyti grupės nuostatas apskritai, jos tolerancijos lygį, diskriminacijos apraiškas ir tai tampa svarbiu pagrindu vėliau kuriant Forumo teatro etiudus. Kartu įtraukiami teiginiai ne tik apie vertybes, bet ir apie situacijos matymą, siekiant susidaryti vaizdą apie tai, kaip ta pati bendruomenė mato savo aplinką – neretai ir patiems bendruomenės nariams svarbu pamatyti, kaip skirtingai jie vertina tuos pačius dalykus.  

Vertybių išsiaiškinimas visų pirma susijęs su socialinėmis kompetencijomis – gebėjimu aiškiai ir argumentuotai reikšti savo nuomonę ir pagarbiai, nepertraukiant klausyti oponento. Gilesniame lygmenyje tai susiję ir su emocinių kompetencijų ugdymu – neretai mes nesame pajėgūs išklausyti kitokios nuomonės, mus užvaldo stiprūs jausmai, noras nutraukti, nugalėti pašnekovą. Tačiau šitas pratimas priverčia mokytis išbūti ne tik su nepriimtina kito žmogaus nuomone, bet ir su savo sunkiais jausmais, juos atlaikyti ir perdirbti. Psichologinio atsparumo prasme, tai yra galimybė mokytis drąsiai reikšti save ir savo vertybines nuostatas, jas aiškiai iškomunikuoti, išlikti dialoge ir santykyje su kitais, nepaisant skirtingumų. 

3 valandos

Prieš dirbant su grupe nuotoliu, svarbu žinoti, kokia tema bus dirbama – pagal tai bus parengti etiudai, kurie bus rodomi grupei. Temą galima išsigryninti prieš užsiėmimą atliekamo anketinio anoniminio tyrimo metu, įsivertinant, kas daugumai dalyvių šiuo metu būtų aktualiausia ir prasmingiausia. 

Susitikus nuotoliu, dirbama panašiai, kaip ir „gyvai“ – naudojami įvairūs pratimai ir žaidimai, kurie specialiai pritaikyti naudoti tokiu būdu, bet siekia tų pačių tikslų, kaip ir naudojami dirbant „gyvai“ (atsipalaiduoti, susikaupti, bendradarbiauti, atpažinti ir reikšti emocijas ir pan.). 

Vertybių išsiaiškinimo pratimas – vienas esminių, naudojamų mūsų užsiėmimams – taip pat naudojamas, modifikavus ir pritaikius darbui nuotoliniu būdu.

Netikėtai naują prasmę įgyja Vaizdinių teatras. Visi esame susidūrę su tuo, kad bendraujant nuotoliu, visko nutinka – dingsta ryšys, kalbame visi vienu metu, sunku išlaikyti dialogą, dalyvių pasisakymai virsta vienu metu vykstančiais monologais – taigi, įvyksta visa tai, į ką mūsų dėmesį atkreipė Theatre of the Oppressed (TO) metodų sistemos kūrėjas Augustas Boalis ir ką ragino būtinai keisti. Nuotolinis bendravimas šiuos sunkumus tik dar labiau išryškina, tad tikrai yra su kuo padirbėti!

O pradžiai labai pravartu išbandyti Vaizdinių teatrą – nustoti kalbėti ir vietoje to parodyti veidu, mimikomis, kūno kalba (kurią irgi iš dalies riboja ekranas), ką jaučiame, mąstome ir ką norėtume kitiems parodyti. Tai padeda labiau įsisąmoninti, kaip mes veikiame vieni kitus net nekalbėdami.

Įdomumas tas, kad dirbant šiuo būdu dalyviai turi galimybę matyti ir patys save, ko dažniausiai negali dirbant „gyvai“. Bendraudami nuotoliu esame nuolatinis „Vaizdinių teatras“ vieni kitiems, tad tai yra puiki proga sąmoningiau patirti ir suprasti, kas tokiu atveju vyksta su mumis ir kitais. Vaizdinių teatras jau siejamas su numatyta užsiėmimo tema, kuri plačiau atskleidžiama Forumo teatro dalyje. Dirbant šiuo metodu būtų sudėtinga patiems dalyviams kurti etiudus ir juos pristatyti kitiems, tad po pradinių diskusijų dalyviams parodomas jau nufilmuotas etiudas ta tema, o toliau veiksmas vyksta kaip tikrame Forumo teatre – tarpininkaujant Džokeriui dalyviai diskutuoja, išsako savo nuomonę, įvardina matomas problemas, siūlo įvairius būdus joms spręsti. Užsiėmimo vedantieji turi jau iš anksto paruošę visokių scenarijų, kurie yra nufilmuoti – pvz., kaip situacija keistųsi, jei auka ar neutralieji elgtųsi kitaip – ir dalyviams pasiūlius panašius sprendimus jiems parodoma, kaip situacija galėtų rutuliotis toliau, šiuos sprendimus pritaikius. Be abejo, šiuo atveju dalyviai nėra visai laisvi visko išbandyti ant scenos ir laisvai eksperimentuoti – kai kuriuos jų siūlymus galime pamatyti iš anksto nufilmuotus su kitais aktoriais, tačiau dalis jų turi būti tiesiog išdiskutuojami ir kartu pafantazuojama, kuo tai galėtų baigtis. Kaip ir visų kitų užsiėmimų atveju, visada baigiama refleksija, susiejimu su realiu gyvenimu. 

Apibendrinimas - užsakovui parengiama refleksija apie įvykusius mokymus bei rekomendacijos tolesniam įgytų įgūdžių taikymui.

Preliminarus užsiėmimo planas:

 • Susipažinimas, savijauta, lūkesčiai
 • Grupės taisyklių kūrimas
 • Pratimai ir žaidimai (pasirengimui, energijos, susikaupimo, atsipalaidavimo)
 • Vertybių išsiaiškinimas aktualiomis temomis
 • Atviras pokalbis „Išdrįskime būti laimingi“
 • Filmuoto Forumo teatro etiudo pristatymas
 • Diskusijos, sprendimų paieška, filmuotų situacijų su skirtingomis baigtimis pristatymas
 • Refleksija – įspūdžiai apie užsiėmimą, įžvalgos, savijauta

Paslaugos užsakymas

1. Užsakant paslaugą užpildoma anketa apie užsakovą

2. Parengiama užsiėmimų eiga

3. Apibendrinimas – užsakovui parengiama refleksija apie įvykusius mokymus bei rekomendacijos tolesniam įgytų įgūdžių taikymui.

„Forumo teatras tai veidrodis, į kurį įėjus galima pakeisti savo atvaizdą“.
A. Boalis